Algemene verhuurvoorwaarden Partyverhuur Made

I Algemeen

1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de
onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.
2. Onder “de huurder”/”de huurder” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met onze
onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens
vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

II Aanbiedingen

Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

III Overeenkomst

1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst dan tot stand nadat wij een opdracht
schriftelijk hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is.
De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de huurder
daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.
2. Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de huurder
zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

IV Duur van de huur

1. De huur gaat in naar gelang het geval:
a. Op het ogenblik dat de huurder of zijn gemachtigde het gehuurde in ontvangst neemt in de magazijnen van de
verhuurder.
b. Op het ogenblik dat het gehuurde aan de huurder verzonden wordt.
2. De huur eindigt:
a. Wanneer zij uitdrukkelijk voor een bepaalde tijd is aangegaan, op de overeengekomen datum, zonder dat de
huurder zich op stilzwijgende verlenging kan beroepen.
b. In alle andere gevallen op de dag dat het gehuurde bij de magazijnen van de verhuurder wordt afgegeven,
onder voorwaarde dat dit geschiedt binnen de openingsuren.
c. Indien geen bepaalde einddatum is overeengekomen, doordat per aangetekende brief en met een
opzegtermijn van tenminste één week, de verhuurder de huur opzegt. Na verloop van de opzegtermijn is de huur
onherroepelijk beëindigd.
3. a. Zodra de huurtijd beÎindigd is, is de huurder van rechtswege en zonder enige aanmaning verplicht het
gehuurde terug te bezorgen in de magazijnen van de verhuurder en wel in de oorspronkelijke en gereinigde staat.
De verhuurder heeft vanaf dat ogenblik het recht om het gehuurde te (laten) terughalen, zonder rechterlijke
tussenkomst, waar het zich ook moge bevinden. Alle kosten, zoals bijvoorbeeld het demonteren, opladen,
vervoeren, afladen enz. komen volledig ten laste van de huurder.
b. Voor iedere dag vertraging in de teruggave van het gehuurde is de huurdereen schadevergoeding
verschuldigd, die tenminste gelijk is aan de normalehuurprijs over één dag, met behoud van het recht van de
verhuurder omaanvullende schadevergoeding te vorderen. Dit geldt ook voor de periode die nodig is voor
reiniging en/of herstel aan de gehuurde zaken.
4. De huurder kan geen eigendomsrechten op het gehuurde doen gelden.

V Levering en teruglevering

1. Opgave van de datum waarop het gehuurde aan huurder ter beschikking zal worden gesteld, geschiedt altijd bij
benadering.
2. Indien is overeengekomen dat het gehuurde op een bepaalde dag door de verhuurder of een door hem aan te
stellen transporteur geleverd dient te worden is de huurder gehouden om op de afgesproken tijd en plaats het
gehuurde in ontvangst te nemen, al dan niet vertegenwoordigd door een gemachtigde, bij gebreke waarvan de
verhuurder gerechtigd is het gehuurde terug te nemen en alle extra kosten in rekening te brengen. De huurder die
nalaat het gehuurde op het afgesproken tijdstip af te halen, of in ontvangst te nemen blijft onverkort de
overeengekomen huurprijs verschuldigd, onverminderd ons recht alsdan vrijelijk over het gehuurde te beschikken.
3. De afhaling of de in ontvangstname door huurder, geldt als de erkenning van ontvangst van het gehuurde in
perfecte staat.
4. Terugname door de verhuurder betekent geen aanvaarding en sluit een eis tot schadevergoeding niet uit. De
verhuurder beschikt over een termijn van 48 uur na de terugname, zaterdag, zon- en feestdagen niet inbegrepen
om bij aangetekend schrijven aan de huurder zijn bevindingen inzake schade, minder-waarde en dergelijke
bekend te maken. De huurder heeft na ontvangst van dit aangetekend schrijven 48 uur de tijd, zon- en
feestdagen niet inbegrepen, de schade in de magazijnen van de verhuurder op tegen-spraak te komen
vaststellen. Indien de huurder, na verloop van deze termijn,

VI Risico

1. Gedurende de gehele huurperiode is het volledige risico - inclusief transportrisico - van de gehuurde zaken
voor rekening van huurder, onverschillig door welke gebeurtenis, handeling of niet-handeling enige schade zou
zijn veroorzaakt, derhalve ook ingeval van overmacht. De huurder is verplicht alle schade aan de gehuurde zaken
te vergoeden op basis van nieuwwaarde.
2. Indien tijdens de huurperiode van enig openbaar terrein of aan derden toebehorend terrein gebruik wordt
gemaakt, is de huurder verplicht ervoor zorg te dragen dat door de rechthebbende de nodige toestemming of
vergunning wordt verleend.
3. De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle eventuele aanspraken van derden in verband met de gehuurde
zaken.
4. Indien en voorzover wij het transport, verzending, verpakking of dergelijken op ons nemen wordt de wijze
daarvan, indien geen nadere aanwijzing door de huurder aan ons is verstrekt, door ons als goed
huisvader/koopman bepaald. Tenzij anders overeengekomen, neemt de huurder alle risico in deze op zich,
inclusief schuld/ nalatigheid van de vervoerder.
5. Eventuele specifieke wensen van de huurder inzake het transport/de verzending, worden slechts uitgevoerd
indien de huurder verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

VII Aansprakelijkheid

1. Tijdens de huurperiode zijn de gehuurde zaken uitsluitend en geheel voor risico van de huurder.
2. De verhuurder draagt geen verdere aansprakelijkheid dan in deze overeenkomst is bepaald. De verhuurder zal
derhalve in geen geval voor enig zichtbaar of onzichtbaar, verborgen of niet-verborgen gebrek aansprakelijk
kunnen worden gesteld. De huurder heeft met name geen recht om betaling van de huurprijs te weigeren, dan
wel de ontbinding van de huurovereenkomst en/of schadevergoeding te vorderen op grond van beweerde
toerekenbare tekortkoming aan de zijde van verhuurder, behoudens indien deze toerekenbare tekortkoming is te
wijten aan opzet aan de zijde van verhuurder zelf. In het bijzonder is de verhuurder niet aansprakelijk voor enige
schaden door huurder of derden geleden schade tengevolge van overmacht, stoornis in het bedrijf van de
verhuurder, verzuim of vertraging in de levering, vervanging of herstel indien deze nodig zijn geweest als gevolg
van normale slijtage van de verhuurde zaken.

VIII Reclames

1. Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons rechtstreeks binnen 24
uur, zon- en feestdagen niet inbegrepen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder
nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.
2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 5 werkdagen na de
factuurdatum.
3. Na het verstrijken van deze termijn wordt de huurder geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te
hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.
4. Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen
prestatie te leveren.

IX Richtlijnen voor het gebruik

1. Gedurende de huurperiode is de huurder gehouden al datgene te doen en te laten, zoals een goed huurder
betaamt. In ieder geval zal de huurder de volgende regels in acht nemen:
a. De huurder is verplicht het gehuurde tegen overbelasting en beschadiging te beschermen en er voor te zorgen
dat het onderhoud deskundig en vakkundig volgens de gebruiksvoor schriften plaatsvindt.
b. Gedurende de huurperiode is de verhuurder te allen tijde gerechtigd de toestand en de wijze van gebruik van
het gehuurde te controleren. De huurder dient op eerste verzoek onverwijld toegang tot het gehuurde te verlenen.
c. Hij dient het periodieke onderhoud van het materiaal te doen volgens de nderhoudsvoorschriften die hij
uitdrukkelijk erkent ontvangen te hebben bij de ondertekening van deze overeenkomst. Dit onderhoud geschiedt
op zijn kosten en kan eventueel op aanvraag door de verhuurder, voor rekening van de huurder, uitgevoerd
worden.
d. Hij dient ervoor te zorgen dat de compressoreninstallaties horizontaal worden opgesteld.
e. Hij dient het elektrisch materieel vakkundig aan het net aan te sluiten op de juiste spanning.
f. Hij dient in acht te nemen alle wettelijke en reglementaire voorschriften ten aanzien van het gebruik, het in
werking stellen of het in bezit hebben van gehuurde apparatuur, het vermijden van hinder e.d. Vanaf het ingaan
van de huur tot aan de teruggave staat hij in voor alle kosten en risico’s die het bezit of het gebruik van het
gehuurde meebrengen, zoals: belasting, vergunningen, verplichte controle- of beveili-gingsmaatregelen enz.
g. Hij zal de verhuurder vrijwaren voor alle aanspraken of aanslagen van dien aard.
h. De huurder is verplicht alle wettelijke of reglementair opgelegde controlemaatregelen te laten ver-richten
zonder enige tussenkomst van de verhuurder daarin.
i.. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verhuurder is het niet toegestaan het gehuurde buiten
Nederland te brengen of aan enige derde in gebruik te geven, noch enig uit de huurovereenkomst voortvloeiend
recht geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.
j. Tijdens de huurperiode worden alle eventueel noodzakelijke reparaties door of namens de verhuurder
uitgevoerd. De huurder mag slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder even-tuele
reparaties (laten) uitvoeren door deskundig personeel, terwijl alleen originele onderdelen mogen worden gebruikt.
Uitsluitend reparatiekosten tengevolge van normale gebruiksslijtage zijn voor rekening van de verhuurder,
weshalve alle kosten tengevolge van overbelasting en/of ondeskundig gebruik voor rekening van de huurder zijn.
Mankementen dienen terstond schriftelijk aan de verhuurder te worden gemeld.
k. De tijdsduur, nodig voor verzorging, onderhoud en eventueel noodzakelijke herstelwerkzaamheden is in de
huurperiode begrepen, behoudens wanneer het gaat om herstelwerkzaamheden.

X Prijzen

1. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:
- gebaseerd op levering af ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats,
- inclusief B.T.W., invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten,
- exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering,
- vermeld in nederlandse valuta; eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.
2. De huurprijs wordt berekend naar gelang de lengte van de huurperiode:
3. Alle kosten van vervoer komen ten laste van de huurder, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Bij het
terughalen moet het materiaal gemakkelijk te bereiken zijn en klaarliggen voor het opladen.

XI Transport

1. Indien en voorzover wij het transport, verzending, verpakking of dergelijken op ons nemen wordt de wijze
daarvan, indien geen nadere aanwijzing door de huurder aan ons is verstrekt, door ons als goed huisvader/
koopman bepaald. Tenzij anders overeengekomen, neemt de huurder alle risico in deze op zich, inclusief
schuld/nalatigheid van de vervoerder.
2. Huurder dient ervoor te zorgen, dat de plaats van bestemming gemakkelijk te bereiken is voor gemotoriseerd
transport. Aan het einde van de huurperiode dienen de goederen voor oplading klaar te liggen.

XII Overmacht

1. Onder “overmacht” wordt ten deze verstaan:
elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de
overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.

XIII Betaling en ontbinding

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant zonder korting of verrekening bij (af)levering
te geschieden, of middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bankof girorekening binnen 14
dagen na factuurdatum. De op onze bank/giroafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve
als betalingsdag aangemerkt.
2. Alle door de huurder verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons
gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.
3. Ingeval de huurder:
a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling
indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen wordt gelegd,
b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,
c. enige uit kracht der Wet of van deze condities op haar rustende verplichting niet nakomt,
d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen,
e. overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de
inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in
de doelstelling van haar bedrij hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van een der opgemelde omstandigheden
het recht, hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door de huurder op grond van de
door ons verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn
geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en rente.
4. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de huurder van
rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd
over het nog openstaande bedrag.
5. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de huurder. De
gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke
procedure gemaakt, welke het liquidatietarief te boven gaan. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen
tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de huurder verschuldigde bedrag.
6. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden,
voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de
betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden
beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied onze woonplaats is gelegen, tenzij de
kantonrechter bevoegd is.
7. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.